قحطی و گرسنگی در کشور می تواند به بحران غیر قابل جبران تبدیل شود

سازمان ملل هشدار داده است افغانستان با گرسنگی حاد مواجه است،سقوط یکباره نظام،از کار افتادن نظام بانکی،خشکسالی و مسدود شدن پول ها افغانستان توسط امریکا این بحران گرسنگی را مضاعف کرده است.

هم اکنون خانواده های افغان با تهدید امنیت غذایی مواجه است و سازمان ملل بارها به صراحت اعلام کرده است که ۲۳ میلیون افغان نیازمندی شدید به مواد غذایی دارد که پس از تغیرات سیاسی این بحران بیشتر دامنه آن وسعت پیدا کرد.

گرچه کمک های سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده تا اندازه ای التیام زخم های مردم شده است ولی عدم توزیع نابرابر این کمک ها از یک طرف،عدم بارش باران از سوی دیگر و جنگ اوکراین نیز مولفه های اند که نشان می دهد که اگر برای افغانستان همین آش و کاسه باشد باید جهان منتظر یک فاجعه ای انسانی باشیم.

در سال که گذشته جهان بیشترین مهاجر را از افغانستان داشت که خود گویای عمق بحران در کشور است،گرچه آمار مهاجرت ها بعد از افغانستان سوریه قرار داشت،کشوری که پس از جنگ های طولانی یک مقدار آرام گرفته است اما رنج را که افغان ها متحمل می شوند بیشتر از کانال قحطی و بیکاری رنج می برند تا هوا و هوس مهاجرت.

تنها از ایران روزانه چند هزار مهاجر دوباره رد مرز می گردد ولی با آنهم مردم به دلیل بیکاری از راه های غیر قانونی به آن کشور می روند مسیر را می روند که هر لحظه آن مرگ است.

هنوز هم جهان توجه ای به افغانستان دارند و همه منتظر اند تا فرصت طلایی را که امارت اسلامی دارند زمینه برگشت صلح و ثبات را در کشور فراهم کنند و تلف کردن این شرایط می تواند هم کشور را به جنگ داخلی سوق دهد و هم کشور را از محراق توجه جهان منحرف کند در آن صورت تلفات ناشی از گرسنگی بیشتر از جنگ های چندین دهه در کشور خواهد بود.