قرار داد برق ترکمنستان تا پایان سال۲۰۲۳ تمدید شد

شرکت برشنا  می گوید که قرارداد برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی تمدید شده است.

این شرکت  امروز دوشنبه ۲۳جنوری تویتی گفته تمدید برق افغانستان با ترکمنستان در عشق آباد پایتخت ترکمنستان به امضا رسیده است.

ترکمنستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان برق در افغانستان است، اما تا کنون در مورد میزان برق در قرارداد جدید جزئیات داده نشده است.

پیش از‌این برق وارداتی از ازبکستان نیز به کشور‌صورت‌می‌گرفت ولی از مدت به این طرف ازبکستان برق اش را قطع کرده است.