قزاقستان و ازبکستان در مرز با افغانستان مانور نظامی مشترک برگزار می کنند

به نقل از رسانه های ازبکستان قرار است این کشور با قزاقستان رزمایش مشترک در نزدیکی مرز افغانستان برگزار کند

به گفته رسانه های این کشور این رزمایش مشترک نظامی تحت نام”همکاری_۲۰۲۱ ” با نظامیان قزاقستان به در شهر ترمز ازبکستان برگزار خواهد گردید.

آسیای میانه پس از به قدرت رسیدن طالبان نگران قدرت گرفتن گروه داعش در افغانستان است