قطر از وضعیت حقوق بشر و تبعیض علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد

جوهره السویدی،سرپرست نمایندگی قطر درکمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد از وضعیت  بد زنان و تبعیض علیه آنان ابراز نگرانی کرد.

جوهره السویدی از طالبان خواسته است تا هرچه زودتر تبعیض و نابرابر را علیه زنان أفغان متوقف کند.

او افزود“قطر بر اهمیت جلوگیری از تبعیض علیه زنان و ایجاد زمینه برای نقش فعال آنان در جامعه تاکید می‌کند.”

سرپرست نمایندگی کمیساری‌عالی حقوق‌بشر ملل متحد تصریح کرده که  که بحران اقتصادی و مالی افغانستان بر فعالیت‌های حقوق بشری تاثیر منفی دارد. او با توجه به افت شدید سطح زندگی مردم، نسبت به سیاسی سازی کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است.