متنفذان ولایت پکتیا؛ طویانه عادی را ۵۰۰ هزار و عاشقانه را ۵ میلیون افغانی تعیین کردند

منابع محلی در ولایت پکتیا می گویند ریش سفیدان و‌متنفذان قومی در این ولایت طویانه دختر جوان را ۵۰۰ هزار افغانی تعیین کردند.
خالق‌یار احمدزی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت پکتیا می‌گوید که در نشست علما و بزرگان قومی همچنان طویانه زنان بیوه ۳۰۰ هزار افغانی و از زنانی که بیشتر از یک بار ازدواج کرده‌اند، ۶۰۰ هزار افغانی مشخص شده است.
به گفته احمد زی مردم روی سند کتبی این‌ قانون نافذ شده محلی را مهر و امضا کردند.
بر اساس فیصله این‌بزرگان‌هرگاه پسری به دختر‌ دل می بندد،طویانه آنها ۵ میلیون افغانی خواهد بود.
رسم و رواج ها در نقاط مختلف افغانستان متفاوت است.