مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار‌تشکیل کشور‌مستقل فلسطین شد

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای شورای امینت سازمان ملل متحد در خواست تشکیل کشور مستقل فلسطین را تایید کرد.

این نهاد روز جمعه،۲۱ ثور با پیش نویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین‌را در سازمان ملل متحد تایید کرد تا این کشور با عنوان ۱۹۴ کشور باشد که عضویت سازمان ملل متحد را می پذیرد.

این قطع‌نامه با رأی موافق ۱۴۳ کشور، ۹ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از تصویب این قطع‌نامه درخواست تجدید نظر برای عضویت به شورای امنیت ارسال خواهد شد.

نماینده اسرائیل در واکنش به ایت نظر؛قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را پاره کرد.