محدودیت ها بر زنان شاغل کشور تاثیرات منفی براقتصاد افغانستان دارد

نمایندگی بخش سازمان ملل متحد می گوید وضع محدودیت ها از سوی طالبان‌ بر زنان شاغل تاثیرات منفی بر اقنصاد أفغانستان دارد.
نمایندگی بخش زنان سازمان ملل متحد امروز(چهارشنبه، ۷ ثور) در توئیتی محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان شاغل در افغانستان را که دهه‌ها جنگ بسیاری از زنان را به تنها نان‌آور خانواده‌ها تبدیل کرده، ویرانگر دانسته است.
این نهاد گفته است به دهها زن نان آور برای خانواده هایشان نیز کمک کرده است.
پس از تسلط طالبان نظر به آمار بانک جهانی ۳۵ درصد کار زنان شاغل د ر کشور متوقف گردیده است.