محقق: تلاشی خانه ها توسط طالبان بی اعتمادی به مردم را نشان می دهد

در ادامه واکنش ها به تلاشی خانه ها توسط طالبان،محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان می گوید این اقدام طالبان بی اعتمادی به مردم را نشان می دهد.

طالبان حدود یک هفته قبل تلاشی خانه به خانه را در سطح کابل راه انداخته است که  با واکنش های گسترده مردم و کشورهای جهان مواجه گردیده است.

اما طالبان این عملیات را موفقانه خوانده و گفته است برای حفاظت از جان مردم و پاک سازی از وجود اختطاف گران تلاشی خانه هاموثر است