محمد محقق: اگر حکومت طالبان به همین روال پیش برود سقوط شان دور از تصور نیست

محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می گوید اگر روال حکومت داری طالبان به همین گونه پیش برود سقوط حکومت دور از تصور نیست.

محمد محقق در صفحه فیسبوک اش نوشته است در حالی که طالبان مدعی ختم جنگ در کشور است اما هر روز مردم افغانستان قربانی می دهد ،ترور،انفجار در بسا نقاط کشور جریان دارد.

او گفته است با وجود اعلان عفو عمومی از سوی طالبان هزاران نفر از فرماندهان حکومت پیشین،مجاهدین و حتا افراد با رسوخ در قریه ها آواره است از خانه هایشان بیرون برده می شوند و به قتل می رسند.

محقق افزوده است حکومت همه شمول را طالبان طوری تعریف کردند تا همه مقامات از خودشان باشند و چند آدم بی ریشه از دیگر اقوام را به طور سمبولیک آوردند تا به جهان نشان دهند حکومت طالبان همه شمول است.

این درحالیست که درنشست همکاری های اسلامی درپاکستان برگزار گردیده بود تمام کشورهای عضو خواستار ایجاد حکومت همه شمول به اشتراک همه اقوام افغانستان گردید.