کنایه محقق،تقوای سیاسی متقی مانع وطندار خواندن هشت میلیون وطندار اش می شود

محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان می گوید طالبان فراموش کرده است هشت میلیون وطندار هزاره دارد

محمد محقق امروز در واکنش به اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در فیسبوک اش نوشته است:”آقای متقی خبر ندارد یک هشت میلیون وطندار هزاره هم دارد”

محقق با کنایه نوشته است”شاید تقوای سیاسی متقی مانع قبول این هشت میلیون مخلوق خداوند می شود”  سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر اخیر اش در پاکستان گفته است حکومت که طالبان ایجاد کرده است همه شمول است و از تمام اقوام افغانستان نماینده دارد.

طالبان تا کنون هیچ هزاره ای را در مقام های بلند دولتی منسوب نکرده است .