مرد با پنهان شدن در محفظه هواپیما خود را از افریقای جنوبی به هالند رساند

مسافر قاچاقی با استفاده از محفظه چرخ طیاره از آفریقایی جنوبی به هالند رسید

مردی آفریقایی که با خطر انداختن جان خود ، در محفظه چرخ طیاره باربری مخفی شده بود ، به طور سالم به فرودگاه اسخیپول در آمستردام هالند رسید

پلیس مرزی هالند خبر داد یک مرد آفریقایی که به طور مخفی در عقب محفظه چرخ طیاره بوئینگ ۷۴۷ پنهان شده بود در حالت خوب قرار دارد و به شفاخانه انتقال داده شده است .

این طیاره که ۱۱ ساعت در هوا بود تا از آفریقایی جنوبی به هالند برسد ، به گفته سخنگویی پلیس ، زنده ماندن این فرد آفریقایی در هوای سرد ، ارتفاع بالای و کمبود اکسیژن باورنکردنی است.

این در حال است که سال قبل جسد یک فرد نیجریه ای که قصد داشت به طور قاچاقی به هالند برسد از دنده طیاره ، در فرودگاه هالند پیدا شده بود .