مرد ۷۵ ساله پس از مخالفت پسران اش با ازدواج وی خودش را حلق آویز کرد

پیر مردی فاریابی ۷۵ ساله که تصمیم داشت برای بار دوم ازدواج کند اما با مخالفت پسرانش مواجه شد دست به خود کشی زد

پیر مرد ۷۵ ساله ، بنام صدیق بای ، دو سال قبل همسرش را از دست داد بود و بعد از دو سال تنهایی تصمیم به ازدواج دوباره را گرفته بود .

فرزندان این پیر مرد با تصمیم او مخالف کرده و باعث شدند ؛ تا این پیر مرد روز سه شنبه ۶ ثور خود را حلقه آویز کند .