مسولان تصدی افغان گاز: روزانه ۶۵۰ هزار متر مکعب گاز استخراج می کنیم

مسوولان در ریاست تصدی افغان گاز در ولایت جوزجان می گویند روزانه ۶۵۰ هزار متر مکعب گاز از این ولایت استخراج می کنند و تلاش ها جریان دارد تا این استخراج روزانه به یک ملیون مترمکعب در روز برسد.
به گفته این مسولان هم اکنون ۱۳۶ حلقه چاه گازی در ولایت جوزجان فعال است و ظرفیت این ذخایر گازی یک صد میلیارد مکعب گاز تخمین گردیده است.
به گفته مسولان هم اکنون از برق تولید شده این ولایت بیات گروب،فابریکه کود_برق در مزار و فابریکه شیشه سازی جت کلاس استفاده می کند.