معاون اتاق تجارت ایران: سنگ های قیمتی افغانستان به ایران قاچاق می شود

قدیر قیافه معاون اتاق و تجارت ایران می گوید سنگ های قیمتی افغانستان از مجرای غیر قانونی به ایران قاچاق می شود.

معاون اتاق تجارت ایران گفته است در حال حاضر سنگ های قیمتی افغانستان در بازار های ایران به وفور پیدا و معامله می شود که تمام آنان از مجرای غیر قانونی به ایران آورده شده است.

این مقام ایرانی گفته است که:«استخراج این سنگ ها می تواند محل همکاری اقتصای افغانستان و ایران باشد«

هنوز مقامات حکومت سرپرست افغانستان در مورد این موضوع ابراز نظری نکرده است.