معاون نخست وزیر امارت اسلامی به فراه سفر کرد

ملا عبدالغنی برادرمعاون نخست وزیر امارت اسلامی امروز به فراه سفر کرده است.

او در این دیدار با شماری از مقام های امارت اسلامی و برخی دیگر از چهره های محلی دیدار کرده است و دلیل این سفر خویش را نیز احوال گیری از نیروهای امنیتی و شهروندان گفته است.

گتفتنی است پیش از این وی به بامیان نیز سفر کرده بود