مودی: در کنار هر زن مظلوم مسلمان می‌ایستیم

پس از تظاهرات وا انتقادات گسترده  علیه حجاب در ایالت اوتر پرادش،مودی نخست وزیر این کشور گفته است  در کنار هر زن مسلمان می ایستم.

این درحال صورت  می گیرد که اعتراضات در ایالت  اوتر پرداش زمانی آغاز گردید که هندو های افراطی از ورود بانوان دانش آموز مسلمانان با حجاب جلو گیری کردند ولی دانش آموزان در مقابل آن مقاومت کردند که منجر به بسته شدن سه روز مکاتب در سرتاسر این ایالت گردید.