مولوی عبدالسلام با الکساندر متییو ریس منطقوی کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار کرد

مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریس الوزا طالبان با الکساندر متییو ریس منطقوی کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار کرده است

صفحه ارگ با انتشار خبرنامه ای گفته است مولوی عبدالسلام ضمن قدردانی از کمیته صلیب سرخ گفته است طالبان از تمام نهاد ها،کشورها و اشخاص که به افغانستان کمک می کند استقبال می کند.

افغانستان هم اکنون نیازمندی شدید به کمک های بین المللی و نهاد های کمک کننده دارد تا وضعیت موجود به بحران فزاینده بشری نرود.