مولوی عبدالوهاب عرفان سناتور پیشین بازداشت شد

منابع محلی در ولایت تخار می گوید نیروهای امارت اسلامی مولوی عبدالوهاب عرفان،سناتور دوره شانزدهم و هفدهم را بازداشت کرده است.
این منابع به رسانه ها گفته است مولوی عرفان پس از بازگشت از ایران توسط نیروهای امنیتی امارت اسلامی در اسلام قلعه بازداشت شده و سپس به کابل انتقال داده شده است.
عرفان باشنده اصلی ولسوالی کلفگان تخار است .