مولوی عبدالکبیر: جنوب آسیا را به آسیای مرکزی وصل می کنیم

مولوی عبدالکبیر؛معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت سرپرست در دیدار با هیآت ازبکستانی گفته است ما تلاش می کنیم تاجنوب آسیا را به آسیای میانه وصل کنیم.

ارگ حکومت سرپرست روز یکشنبه ۲۳ ثور با نشر خبرنامه ای گفته است این موضوع با الهام محکموف وزیر ترانسپورت ازبکستان بیان گردیده است.

معاون سیاسی حکومت سرپرست در این دیدار گفته است افغانستان برای سرمایه گذاران ازبک تسیهلات می کند.

این درحالیست که ازبکستان رابطه ای خوب سیاسی  و اقتصادی با افغانستان دارد.