نخستین محموله کاغذ تولید افغانستان به قزاقستان صادر شد

وزارت‌صنعت و تجارت به نقل از اتاق صنایع گفته است که نخستین کاروان تولیدات«گروپ کمپنی های بهیر» به قزاقستان صادر شده است.
«گروپ کمپنی‌های بهیر» نیز در صفحه‌ فیسبوک خود نوشته است که نخستین محموله‌ تولیدات کاغذ A4 این کارخانه به قزاقستان صادر شده است.
«گروپ کمپنی‌های بهیر» همچنین گفته است که کاغذهای سفید به سایز A3 و A4 در کارخانه تولید کاغذ این گروپ، تولید می‌شود.

کارخانه «بهیر» از نخستین کارخانه‌های صنعتی افغانستان است که در اوایل خزان سال ۱۳۹۹ خورشیدی تولید کاغذ سفید را در کابل آغاز کرد.
این‌ نخستین محموله صادرات کاغذ است که پس از تغییرات‌سیاسی‌کشور‌انجام می شود.