نشت دو روزه اعضای جامعه مدنی با حضور ریچاد بنت در اسلو پایتخت ناروی برگزار گردید

نشست دور روزه اعضای جامعه مدنی با حضور ریچارد بنت،گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در اسلو پایتخت ناروی به میزبانی انجمن تحقیقات حقوق بشر برگزار  گردید.

این انجمن روز سه شنبه،۲۵ ثور در صفحه ایکس خود نوشته است که دراین نشست روی کمک های بشردوستانه در افغانستان،افزایش فرصت های حفاظتی برای افغان های در معرض خطر و مسایل دیگر برگزار گردید.

این درحالیست که نهاد های معتبر جهانی از نقض گسترده ای حقوق بشر زیر حاکمیت امارت اسلامی خبر می دهد ولی امارت اسلامی گفته است در پرتو شریعت حقوق همه شهروندان تامین است.