نگرانی‌ سازمان نجات کودکان از مرگ و‌ میر کودکان در کشور

سازمان جهانی نحات کودکان می گوید  هزاران کودک در افغانستان در سال ۲۰۲۴ جان های شان را از دست دادند که بیماری آنان قابل درمان و‌ یا جلوگیری بود.

این نهاد روز سه شنبه،۱۱ ثور با نشر گزارشی از وضعیت بد کودکان در ،افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است بیماری تنفسی در بین کودکان أفغان بیشترین تلفات را داشته است.

رشد ملک رییس این سازمان می گوید که پس از افزایش بیماری های تنفسی و سرخکان در سال جاری، یک طیاره مملو از ۹۲ تُن دارو های حیاتی به افغانستان آورده است که که ۶۷۵ هزار نفر شامل کودکانی را که زندگی شان را با خطر بیماری های قابل علاج تهدید می کند، درمان شوند: