نیروهای نظامی پاکستانی مسیر چشمه های طبیعی واخان را به سمت پاکستان تغییر می دهند

منابع محلی در ولایت بدخشان ولسوالی واخان این ولایت می گوید نظامیان پاکستانی مسیر چشمه های طبیعی را به سمت کشور شان تغییر دادند تا آب ها به سمت آنان بروند.

یک منبع به رسانه های گفته است نظامیان پاکستان مسیر چشمه های طبیعی در ولسوالی واخان بدخشان را به سمت پاکستان تغییر دادند و به مردم محل گفته است حق استفاده از این چشمه ها را ندارند.

پیش از این از حفر کانال ها توسط پاکستان در این ولسوالی و واگذاری قسمت از واخان به پاکستان گذارش شده بود.