نی از بد تر شدن وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرد

نی یا نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگاران می گوید وضعیت رسانه ها با گذشت هر روز بدتر می شود.

این نهاد گفته است بسیاری از رسانه ها با چالش های گوناگون اقتصادی مواجه است و تعداد هم به این دلیل فعالیت شان را متوقف کرده است.

به گفته نی پس از وضعیت اسف بار رسانه ها تعداد زیادی از خبرنگاران یا شغل شان را از دست دادند و یا هم وطن را ترک کرده است.