هدربار: طالبان مسوول وضعیت کنونی افغانستان است

هدر بار،مسول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در‌افغانستان می گوید طالبان مسوول وضعیت کنونی افغانستان است.

او می گوید این یکی از فهرست موارد بسیار طولانی نقض حقوق زنان و دختران و به گونه عمومی حقوق بشر است که طالبان از زمان ۱۵ اگست بدین سو انجام می دهند.

هدر بار گفته است بعد از سقوط أفغانستان بحث های نسبت به تغییر طالبان شنیده می شد ولی اکنون دیده می شود تغییر به وجود نیامده است.

او افزوده است‌که زنان معترض بارها تاکید کردند هر زمان که پایه های قدرت طالبان‌مستحکم شود،خشونت ها را افزایش خواهد داد و اکنون چنین شده است.