هفدهمین بستۀ کمکی پول نقد به افغانستان رسید

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامۀ کمک‌های بشردوستانه، امروز بستۀ دیگر ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

بانک مرکزی در توییترش نوشته است این هفدهمین بستۀ کمک‌های بشردوستانه است که به کابل می‌رسد و به بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) تحویل می‌شود.

گفتنی است بانک مرکزی کشور امروز ۱۴ میلیون دالر را نیز به لیلام گذاشت تا بتواند ارزش پول افغانی را در بازار مقدار ثابت نگهدارد.