هلال‌احمر‌برای دوهزار خانواده نیازمند بامیان مواد غذایی توزیع کرد.

جمعیت هلال احمر افغانی امروز برای ۲ هزار خانواده نیازمند مواد غذایی توزیع کرد.
مسئولین این ولایت ضمن استقبال از ارسال این کمک‌ها توسط جمعیت هلال احمر گفته‌اند که هر نهاد امداد رسانی که مردم بامیان را کمک کند از ناحیه تامین امنیت با آنان همکاری همه جانبه می‌کنند.