هند تا آخر این ماه ۸ هزار تن گندم به افغانستان می فرستد

دولت هند اعلام کرده است به ادامه کمک های بشردوستانه به افغانستان تا آخر این ماه ۸ هزار تن گندم دیگر به افغانستان می فرستد.

به نقل از خبرگزاری رویترز این گندم ها ادامه همان ۵۰ هزار تن گندم کمکی هند به افغانستان است که این کشور به افغانستان وعده کرده بود.

این دومین محموله گندمی کمکی هند خواهد بود که به افغانستان می رسد،پس از سقوط حکومت اشرف غنی هندوستان اعلام کرده بود ۵۰ هزار تن گندم به مردم افغانستان کمک می کند ولی به دلیل مخالفت ها به روند انتقال آن توسط پاکستان این مواد کمکی به تاخیر افتاده بود.