هند در سال آینده مالی خویش ۲۶ میلیون دالر کمک به افغانستان اختصاص داد

دولت هند در بودجه سال جدید خویش ۲۶ میلیون دالر به افغانستان اختصاص داده است
نیرمالاسیتارامن وزیر مالیه هند گفته که این کمک نسبت به کمک انجام شده به افغانستان در سال گذشته ۴۰ درصد کمتر است.
او افزوده که جمعا حدود ۶۲۹۲ کرور روپیه (حدود ۸۵۰ میلیون دالر) برای توسعه کشورهای همسایه هند، کشورهای افریقایی و امریکای لاتین در نظر گرفته شده است.
درحالی این کمک ها از سوی هندوستان برای مردم افغانستان در نظر گرفته می شود که در دو دهه گذشته این کشور یکی از متحدان نزدیک دولت افغانستان بوده است.