هژدهمین بسته کمک های نقدی بشردوستانه به‌کابل‌ رسید

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان می گوید هژدهمین بسته کمک های نقدی بشر دوستانه را دریافت کرده است.

در خبرنامه ای که از سوی بانک مرکزی امروز ۲۱ حوت به نشر رسیده است آمده،در ادامه کمک های نقدی بشردوستانه ۳۲ میلیون دالر به کابل رسیده است .

بانک مرکزی در اعلامیه افزوده است این هژدهمین بسته کمک های نقدی است که به بانک بین المللی افغانستان تسلیم می شود.