واشنگتن پست: پس از بازگشت طالبان هزاران کودک ترک تحصیل کرده و به کارهای شاقه روی آوردند

واشنگتن پست در گزارشی نوشته است پس از برگشت دوباره طالبان‌ به قدرت هزاران کودک افغان به گدایی و کارهای شاق روی آوردند.
واشنگتن پست نوشته است به دلیل فقر شدید خانواده ها هزاران کودک ترک تحصیل کرده است و اکنون به دست فروشی،پینه دوزی و گدایی روی آوردند.
این در حالیست که افغانستان با فقر شدید دسته و پنجه نرم می کند و انتظار می رود تا اواسط سال روان میلادی فقر مطلق اکثریت مردم را تهدید کند