وال استریت ژورنال:ایران روزانه حدود ۲۵۰۰ تا چهار هزار پناهجوی افغان را پس می فرستد

وال استریت ژورنال گزارش داده است حکومت ایران افغانهای که از ترس طالب و فقر به آن کشور فرار کرده است به کشور شان باز می گرداند.

وال استریت ژورنال در این گزارش خود گفته است ایران بدون توجه به ملاحظات حقوق بشری تمام شهروندان فراری افغانستان را به آن کشور پس می فرستد.

براساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان حدود نیم میلیون نفر که از افغانستان به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بودند، به کشور برگشته‌اند. از این میان ۳۶۰ هزار نفر اخراج و ۱۲۶ هزار نفر دیگر به صورت داوطلبانه به کشور برگشته‌اند. این افراد نیز به گفته مقامات سازمان ملل متحد از ترس اخراج به کشور خود بازگشته‌اند.

بر اساس گزارشها روزانه حکومت ایران به طور متوسط ۲۵۰۰ تا چهار هزار پناهجوی افغان را که از راهای قاچاق خود را به آن کشور رسانیده است به ولایت نمیروز دوباره پس می فرستد.

هم اکنون حدود سه میلیون نفر در کشور های همسایه پناهنده گردیدند که وضیعت شماری از آنان رقت بار گزارش شده است.