وزارت امر به معروف و نهی از منکر: زنان کارمند دولت اگر حجاب اسلامی را رعایت نکنند برکنار خواهند شد

مقام ها در وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است کارمندان زن اگر در ادارات دولتی پوشش و حجاب اسلامی را رعایت نکنند از وظیفه منفک خواهد گردید.

صادق عاکف مهاجر، سخن‌گوی این وزارت با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفته است که مقام‌‌های این وزارت توصیه ‌‌نامه‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را با مامورین ملکی در وزارت‌های عدلیه، انکشاف و دهات و انرژی و آب شریک کرده‌اند.

بر اساس این توصیه ‌نامه وزارت امر به معروف و نی از منکرکه د راختیار رسانه ها قرار گرفته است تاکید شده است کارمندان مرد باید صورت و سیرت شان را به شریعت برابر کرده و مطابق سنت رییس بمانند. این وزارت هم‌چین توصیه کرده است که باید کارمندان دولتی زن و مرد هرچه زودتر دفاتر کاری خود را جدا کنند.

پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته بودند زنان با رعایت پوشش اسلامی می توانند به کارهای شان ادامه دهند.