وزارت تحصیلات عالی: دروس دانشگاهای دولتی در مناطق گرم سیر ۱۳ دلو و سرد سیر ۷ حوت آغاز خواهد شد

وزارت تحصیلات عالی می گوید درس های دانشگاه های دولتی در مناطق گرم سیر در ۱۳ دلو و در مناطق سرد سیر ۷ حوت آغاز خواهد شد.

این وزارت امروز یکشنبه در نواز ویدیوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان به نشر رسیده است گفته  تلاش ها جریان دارد تا دروس دانشگاه های دولتی به زودی در سراسر کشور آغاز گردد.

به گفته‌ی او، براساس زمان‌بندی وزارت تحصیلات عالی دانش‌گاه‌های دولتی در مناطق گرم‌سیر به تاریخ ۱۳ دلو آغاز و سمستر جدید پس از پایان سه هفته درس تجدیدی و امتحان‌ها در اول حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی آغاز خواهد شد.

این درحالیست که پس از بازگشت دوباره طالبان دانشگاههای دولتی کشور به روی دختران بسته است و طالبان وعده داده است به زودی مکاتب و دانشگاه ها بر روی تمام دختران باز گشایی خواهد شد.