وزارت خارجه چین: در امور داخلی افغانستان دخالت نمی کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت این کشور به حمایت محکم خود از مردم افغانستان ادامه می دهد و به این کشور برای دسترسی به ترانسپورت و توسعه و ادغام شدن در جامعه بین المللی کمک می کند.

وانگ ون بین این اظهارات را در پاسخ به سوالی در مورد موضع و اقدامات چین در رابطه با بازسازی صلح آمیز افغانستان مطرح  نمود.

اوگفت افغانستان در مرحله مهم عبور از هرج و مرج به سوی نظم قرار دارد و مردم افغانستان با فرصت تاریخی به دست گرفتن سرنوشت خود و جست و جوی راهی برای توسعه مبتنی بر واقعیت های ملی روبرو هستند.

وانگ ون بین گفت از سویی هم مردم افغانستان گرفتار بحران انسانی و اقتصادی، مبارزه با تروریزم و چالش های حکومتی می باشند و کمک های بین المللی بیشتری باید به افغانستان ارسال شود.

وانگ افزود چین تاکنون ۳۰۰ میلیون یوآن ( ۴۷.۵ میلیون دالر آمریکایی) کمک انسانی به افغانستان ارسال کرده و کمک های بیشتر به مردم افغانستان را ادامه می دهد.

چین از کمک کنندهای اصلی برای مردم افغانستان پس از تغیرات ساختار سیاسی در افغانستان است.