وزارت داخله: قتل قاسم قایم را بررسی و نتیجه آن را به رسانه ها شریک می کنیم

پس از‌قتل‌قاسم قایم افسر پیشین وزارت داخله،اکنون وزرات داخله کشور می گوید پروند این قتل را بررسی می کنیم و نتیجه آن را در‌اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.
به گزارش‌ها، قاسم قائم به تازه‌گی به دعوت امارت اسلامی به کار خود بازگشته بود؛ اما چند روز پیش ناپدید شد و روز یک‌شنبه، بیست‌و‌هشتم حمل، جسدش را به خانواده‌اش تحویل دادند.