وزارت معارف طالبان خبر بازگشایی مکاتب دخترانه را جعلی خواند

عزیز احمد رایان،سخنگوی وزارت معارف نشر اخبار در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه را جعلی خواند.

پیش از این در صفحه های منسوب به وزارت معارف گفته بود که قرار است روز پنجشنه در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه صحبت شود .

اما اکنون  مقامات مسئول وزارت معارف این اخبار را جعلی می خواند.

نزدیک به یکسال است که مکاتب دخترانه در دوره های متوسطه و لیسه به روی دختران کشور مسدود است.