وزارت مهاجرین: روزانه حدود دو هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان اخراج می شوند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت سرپرست می گوید که روزانه حدود دوهزار پناهجوی افغان به صورت اجبار از پاکستان و ایران به کشور برگردانده می شود.

این وزارت روز شنبه،۱۹ جوزا با نشر خبرنامه ای گفته است در جریان دو روز گذشته حدود یک هزار و ۶۴۰ پناهجوی افغان به کشور برگردانده شده است.

براساس این بیانیه، روز  (جمعه، ۱۸ جوزا) ایران بیش از یک هزار پناه‌جو افغان را اخراج کرده است.

همچنان یک روز پیش از آن، ۶۴۰ پناه‌جو از پاکستان به کشور برگشته‌اند.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، ۸۰۰ پناه‌جوی افغان از گذرگاه مرزی تورخم و بیش از ۲۰۰ پناه‌جوی دیگر از اسپین‌بولدک قندهار وارد افغانستان شده‌اند.

این درحالیست که بیشترین پناهجویان افغانستان در ایران و پاکستان پناهنده اند و این دو‌کشور همواره از این پناهجویان به عنوان فشارهای سیاسی استفاده می کنند.