وزرات دفاع استفاده از گوشی های هوشمند را در تمام مراکز نظامی ممنوع اعلام کرد

خبرگزاری باختر به نقل از وزرات دفاع کشور نوشته است که پس از این،استفاده از گوشی های هوشمند در تمام قول اردو ها و لواها ممنوع است و کسی حق ندارد با گوشی هوشمند وارد این مراکز شوند.

این درحالیست که پیش از این استفاده از گوشی های هوشمند در شماری از دانشگاه ها نیز ممنوع اعلام گردیده بود.