وزیر خارجه امریکا و قطر روی از سر گیری روند تخلیه از افغانستان بحث و گفتگو کردند.

آنتونی بلینکن و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی،وزیر خارجه امریکا و قطر در مورد انتقال امن شهروندان امریکایی و هم کاران شان که هنوز در افغانستان گیر مانده اند بحث و گفتگو کردند.

در این دیدار دو طرف روی موضوع کمک های بشر دوستانه به افغانستان،از سر گیری روند تخلیه و تامین نیازهای اقتصادی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان هزاران شهروند آسیب پذیر هنوز در افغانستان گیر مانده است و تلاش ها برای انتقال امن این افراد توسط کشورها جریان دارد.