وزیر خارجه قطر: از تصمیم طالبان در مورد بسته ماندن مکاتب دخترانه «شوکه» شدم

محمد بن عبدالرحمان ثانی،وزیر أمور‌خارجه قطر می گوید از تصمیم طالبان مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب دخترانه«شوکه»شده است.

وزیر خارجه قطر در‌مصاحبه با سی ان بی سی از طالبان خواسته است تا در مورد تصمیم شان تجدید نظر کنند.

او گفته است بارها‌ طالبان را تشویق کرده است تا حکومت فراگیر تشکیل دهند و به تعهدات شان عمل کنند ،اجازه دهند دختران به مکاتب برگردند و زنان کشور به کارهایشان حاضر گردند.

قطر رابطه نزدیک با طالبان دارند و تمام گفتگوهای صلح به میزبانی این کشور صورت می گرفت.