وزیر خارجه پاکستان در نشست همکاری اسلامی: اکنون زمانی است که همه باهم به بحران افغانستان نقطه پایان بگذاریم

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان وضعیت کنونی افغانستان را تاسف بار خوانده است و از کشورهای اسلامی خواسته است همانطوری که کنار مردم فلسطین و مردم کشمیر ایستادید کنار مردم افغانستان نیز بمانید.

او امروز در افتتاحیه نشست همکاری های اسلامی در آن کشور سخنرانی می کرد گفت ساختار سیاسی در افغانستان تغییر کرده است ولی خواست های مردم افغانستان یکسان است.

به گفته ای وزیر خارجه پاکستان سختی ها و مشقت مردم افغانستان کاهش نیافته است و اکنون جهان باید دست به دست هم دهیم و به بحران موجود در افغانستان نقطه پایان بگذاریم.

این در حالیست که بر اساس گزارش های سازمان ملل نیمی از جمعیت افغانستان هم اکنون غذای کافی برای خوردن ندارند و با گذشت هر روز بحران کمبود غذا رو به افزایش است.