وضعیت نامناسب افغانستان فعالیت پروژه تاپی را متوقف کرد

رسانه های روسی به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داده است پروژه تاپی به دلیل مشکلات درافغانستان به حالت تعلیق در آمده است

عمر ایوب وزیر حکومت مرکزی پاکستان به خبرگزاری تاس روسیه گفته است تا مشخص نشدن وضعیت در افغانستان این پروژه به تعلیق خواهد و پس از تثبیت وضعیت افغانستان این پروژه از سر گرفته خواهد شد.

پروژه تاپی بزرگترین پروژه اقتصادی در منطقه است که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان انتقال خواهد یافت و پروژه تاپ برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان صادر خواهد گردید و مقامات هرچهار کشور این پروژه را در سال ۱۳۹۶ به امضا رسانیدند