ولیعهد عربستان:جهان اجازه ندهد تا افغانستان مکان امن برای گروه های تروریستی شود

در نشست شورای همکاری های خلیج فارس محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

بن سلمان گفته است کشورهای منطقه باید جلو تبدیل شدن افغانستان به منبع تروریسم را بگیرد او قبل از این نشست گفته بود برگشت تروریسم و القاعده در افغانستان برای همه کشورهای خاورمیانه خطرناک خواهد بود و باید جلو آن گرفته شود.

در بیانیه پایانی این نشست شورای همکاری های خلیج فارس تاکید شده است تا توافقی کلی برای حل مساله افغانستان صورت بگیرد و جهان به کمک های بشردوستانه اش برای مردم افغانستان ادامه دهد و نگذارمد این کشور مکان امن برای گروهای تروریستی شود.