پارلمان پاکستان عمران خان را از سمت نخست وزیری کنار زد

پارلمان پاکستان عمران خان نخست وزیر این کشور را از سمت نخست وزیری کنار زد.
خان با دریافت ۱۷۴ رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان پاکستان، از کرسی نخست‌وزیری کنار زده شد.
به نقل از رسانه های پاکستانی عمران خان پس از رای پارلمان دفتر نخست وزیری را ترک کرده است.
او روز گذشته گفته بود که رای پارلمان را نخواهد پذیرفت و از هوادارن‌اش‌خواسته بود تا به جاده ها بیایند.