پاکستان ادویه های صحی رایگان به افغانستان می فرستد

روزنامه دان چاپ پاکستانی گزارش داده است این کشور به ادامه کمک های بشری به‌أفغانستان اینبار ادویه صحی برای افغانستان کمک کرده است
به نقل از روزنامه دان،اولین محوله دواهای رایگان‌پاکستان به‌ أفغانستان به‌ارزش ۲۵میلیون کلدار پاکستانی به أفغانستان ارسال گردیده است و‌قرار‌است تا چند هفته ای دیگر مواد صحی که شامل تجهیزات طبی،دواهای ویروسی و دواهای معمولی به ارزش صد میلیون کلدار به افغانستان فرستاده شود.
این درحالیست که سازمان های صحی جهان هشدار داده است که در صورت ادامه سیاست های طالبان و عدم کسب مشروعیت طالبان، سیستم های شفاخانه ها این کشور سقوط خواهد کرد و این کشور با مشکلات کمبود ادویه مواجه خواهد شد.