پاکستان خواستار ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان شد

اسحاق دار، معاون نخست وزیر پاکستان  و وزیر خارجه ان کشور خواستار ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان شد.

معاون نخست وزیر پاکستان در نشست شانگهایی گفته است حکومت طالبان باید به ایجاد حکومت همه شمول و حضور همه در ساختار سیاسی آن کشور متعهد باشد.

او تاکید کرده است رعایت حقوق شهروندان به خصوص حقوق زنان و کودکان موضوع است که باید از سوی حکومت کنونی افغانستان مراعات شود.

او در قسمت دیگری از سخنرانی اش در این نشست گفته است حکومت افغانستان باید اقدامات «موثر و ملموس»  علیه تروریستان انجام دهند.

این درحالیست که حکومت سرپرست همواره گفته است حکومت کنونی همه شمول است و نیاز به تغیرات نیست.