پاکستان در کمتر از ده روز ۱۱ هزار پناهجوی افغان را اخراج کرده است

 پاکستان تودی گزارش داده است در طی ۱۰ روز گذشته این کشور حدود ۱۱ هزار پناهجوی افغان را به گونه اجبار اخراج کرده است.

براساس گزارش این رسانه که روز یکشنبه،۲۳ به نشر رسیده است  آمده؛پاکستان این تعداد پناهجویان را در ده روز گذشته به کشور شان برگردانده است.

براساس این گزارش، این پناه‌جویان مربوط به ۴۸۷ خانواده و شامل چهار هزار و ۹۸۷ مرد، سه هزار و ۲۱۴ زن و دو هزار و ۸۰۵ کودک بودند.

پیش از این پاکستان گفته بود مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان را به زودی آغاز می کند.