پس از سقوط حکومت پیشین ۲ هزار و سیصد مرکز صحی در سراسر کشور بسته شده است

انجمن داکتران نسایی و ولادی در کشور می گوید پس از سقوط جمهوریت،بیش از ۲ هزارو سصید مرکز صحی در کشور بسته شده است

نجم السفا شفاجو،ریس انجمن دکتران نسایی و ولادی امروز سه شنبه ۲۴ حوت در نشست در کابل با ابراز این مطلب گفت پس از سقوط نظام پیشین وقطع کمک های خارجی ۲هزار و ۳۳۱ مرکز صحی در کشور بسته گردیده است.

او از سازمان های کمک کننده خواست تا به افغانستان در بخش صحت کمک کنند و پیش از این کمیته ی بین المللی نجات در گزارشی گفته بود که احتمال دارد ۹۰ مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود های مالیاتی مسدود گردد.

این درحالیست که سازمان ملل متحد اکثریت معاش های کارمندان صحی در کشور را پرداخت می کنند ولی باوجود آنهم مراکز صحی با مشکلات فراوان روبرو است.