پس از پنج ماه دانشگاه ها دولتی با حضور دختران بازگشایی شد

پس از پنج ماه وزارت تحصیلات عالی از بازگشایی دانشگاه های بر روی دانشجویان دختر و پسر خبر می دهد.

بنا به اعلامیه وزارت تحصیلات عالی افغانستان،دانشگاه های دولتی در مناطق گرم سیر امروز چهار شنبه ۱۳ دلو بازگشایی گردید و به استادان و دانشجویان دختر نیز اجازه داده شده است تا به صنف های درسی به صورت جداگانه حاضر شوند.

این در حالیست که پس از بازگشت طالبان دانشگاهای دولتی تعطیل بود و دانشگاهای خصوصی نیز صنف های پسران و دختران به صورت جداگانه برگزار

گردیده بود.